Adatkezelés

Jelen adatkezelési tájékoztató esetében adatkezelőnek minősül az OKKER Oktatási és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 79. 1. em., cégjegyzékszáma: 01-09-897704, e-mailcím: iroda@okker.hu, honlap: www.okker.hu ).

Fogalmak:

Személyes adat: Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő:Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Az OKKER Oktatási Zrt., mint jogi szervezet adatkezelőnek minősül.

Adatkezelés: Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet. Például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Adatkezelő személy:Az OKKER Oktatási Zrt. azon munkavállalója, illetve azOKKER Oktatási Zrt-vel szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, aki személyes adatokat érintő adatkezelést vagy feldolgozást végez.

Szabályozás:

Az OKKER Oktatási Zrt. által a jelen tájékoztatóban az általa szervezett képzésekhez, tanfolyamokhoz és oktatással kapcsolatos dokumentációkban foglalt adatkezelésekről ad tájékoztatást, mert ezen célokkal összefüggésben kezelt adatok tartalmaznak személyes adatokat. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek szabályozásával határozza meg, ennek megfelelően férhetnek hozzá az adatokhoz az Adatkezelő érintett munkatársai.

Adatkezelés jogalapja:

Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének a.) és b.) pontja.

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a.) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b.) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelő képzés szervezési és oktatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait a felnőttképzésről szóló2013. évi LXXVII. törvényszerint mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli, kiemelten a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú, „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében, összhangban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett HIR – informatikai rendszer üzemeltetéséről szóló szabályokkal.

OKKER Oktatási Zrt. adatkezelővel jogviszonyba lépő írásban hozzájárulását adja az adatkezeléshez jelen tájékozatóban foglaltak szerint.

Adatkezelési célok:

OKKER Oktatási Zrt. a személyes adatokat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett HIR –  informatikai rendszerbe tölti fel az adatfeldolgozók közreműködésével (a projektmanager és a szakmai vezető), majd a hallgatók által aláírt dokumentációt papír alapon is beküldi az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalba.

Az adatok rögzítésre kerülnek a HIR rendszerbe, majd megőrzésre kerülnek nyomtatott formában az adatkezelőnél a regisztrációs lapok, a jelentkeztetési lapok és a felnőttképzési és támogatási szerződések és kapcsolódó dokumentumokkal együtt.

Az NSZFH a HIR rendszerbe feltöltött digitális személyes adatok törlésre kerülnek a képzési projektek végén2025. december 31. idő után, a dokumentumok papír alapon megmaradnak az ellenőrzési idő végéig 2020. december 31. évig, őrizni őket az adatkezelő, a képzési projektek ellenőrzése esetén az adatkezelőnél őrzött adatokat az ellenőrzést végző szervezet megismerheti az ellenőrzési tevékenysége céljából.

Az Adatkezelő nem vezetett be és nem működtet automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, nem végez profilalkotást.

A konkrét adatkezelési célok és a személyes adatok tárolásának időtartalma a következő:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Adatbiztonság:

Az érintettek személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart fenn, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit, illetve a hozzáférési szabályokat.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi. Az adatkezelő az adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az esetleges adatkezelési incidensek kezeléséről az Adatkezelő szabályzatban rendelkezett.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

– személyes adatainak helyesbítését;

– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását;

– egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve

– tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett személy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az érintett személy személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Közzététel és módosítások:

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.okker.hu/adatvedelem oldalon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezt a tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

Hatályos: 2019. április 18.

______________________________

OKKER Oktatási Zrt. mint adatkezelő/adatfeldolgozó

képviseletében: Keresztes Tibor vezérigazgató